Návod pro vyhledávání v databázi

Prezentovaná databáze značených cihel obsahuje značené cihly, použité na území České republiky od počátku užívání cihel po 20. století. Tato databáze by měla umožnit prezentaci doposud zjištěných značených cihel jak ze sbírek institucí, tak soukromých sběratelů. Cílem je v budoucnu vytvoření co nejkomplexnějšího přehledu dosud objevených značení cihel, pokrývajících území celé České republiky, a současně v ideálním případě umožnit přiřazení jednotlivých značek konkrétní cihelně, jejímu majiteli, nájemci či provozovateli.

Pro vyhledávání je vhodné použít filtr, umožňující zadání jednoho či několika vybraných omezujících kritérií.

  1. ID (identifikační číslo) – každé cihle je při zadání do databáze přiřazeno pořadové číslo. Pokud ho hledající zná, je možno ho přímo zadat.
  2. Písmena – lze zadat jedno, či více písmen, systém pak najde všechny položky v databázi, v nichž se vyskytuje alespoň jedno z vybraných písmen. Při zakliknutí pole „všechna“ systém vybere položky, v nichž se vyskytují všechna zvolená písmena.
  3. Čísla - lze zadat jedno, či více čísel, systém pak najde všechny položky v databázi, v nichž se vyskytuje alespoň jedno z vybraných čísel. Při zakliknutí pole „všechna“ systém vybere položky, v nichž se vyskytují všechna zvolená čísla.
  4. Kolek – lze vybrat z variant libovolný, žádný (bez kolku), negativní (myšleno zahloubený), pozitivní (myšleno vystouplý) a kombinovaný (je-li značka kombinací vystouplého a zahloubeného reliéfu).
  5. Orámování – tzv. kartuše, neboli rámeček, v němž je umístěna značka, lze zvolit z variant: libovolné, bez orámování, oválné či kruhové, čtvercové či obdélníkové, štítové, jinak tvarované (jinak tvarované zahrnuje atypické tvary, včetně poměrně častého čtverce či obdélníku se skosenými rohy a prolamovanými stranami).
  6. Typ symbolu – v případě výskytu symbolu (mimo písmen, číslic a kartuší) lze vybrat z nabízených symbolů, či zvolit variantu libovolný, žádný, jiný.
  7. Datace – lze zvolit variantu historického období z položek libovolná, do 17. stol., 17. – 18. stol., 18. – 19. stol., 19. – 20. stol.20. stol.
  8. Kraj – je možné zvolit jeden z krajů České republiky.
  9. Sbírka – je možno vybrat z nabízených sbírkových fondů aktuálně vložených do databáze.
  10. Interní ID ve sbírce – číslo, pod kterým je cihla evidována ve sbírce majitele.

Po zadání vybraných kritérií zaklikněte tlačítko „Filtrovat“, pro zrušení kritérií zaklikněte tlačítko „Zrušit filtry“.

Po zvolení výběrových kritérií se nalezené položky z databáze zobrazí v podobě tabulky, na jejímž počátku je evidenční číslo cihly v databázi (ID), případně v závorce evidenční číslo v databázi majitele, dále miniatura perokresby dané cihly, a následně základní údaje. Po zakliknutí symbolu lupy nalevo v řádku každé cihly se zobrazí stránka, věnovaná dané cihle s fotografií a kompletními údaji, vhodná i pro tisk.