Výstupy projektu

Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků

2020 Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, na základě zkušeností a poznatků z Etapy 3 a 5., včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik.

Výstava s kritickým katalogem „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“

2020 Náplní bude prezentace jednotlivých staveb z cihel od 13. století do současnosti. V základní časové ose bude nastíněn vývoj formátů cihlářských výrobků a historie jejich značení s přihlédnutí ke konkrétním výrobcům a jejich označením.

Výstava s kritickým katalogem „Pálená hlína v historických stavbách Moravy”

2021 Formou realizované výstavy budou představeny základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v středoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici.

Specializovaná veřejná databáze pro cihly – zejména kolkované

2021 Webová databáze, po ukončení projektu bude databáze zpřístupněna veřejnosti, editace bude nadále probíhat pod odborným dohledem.

Workshopy

2019 Workshop: Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel
2020 Workshop
2021 Workshop

Odborné články

2019 recenzovaný odborný článek